คณะศึกษาศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ

คณะศึกษาศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เลขที่ 888 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) หมู่ 2 ต.หนองบัวใต้ อ. เมือง จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

     

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ จาก

สภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


ปรัชญา

          พัฒนาครู ผู้บริหาร เป็นผู้นำทางวิชาศึกษา

ปณิธาน

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดโอกาสแก่บุคคลทั่วไปให้ได้รับการศึกษา และวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์   

สร้างครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม


หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

1.หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

3.หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพละศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

1.หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

        หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู