เกี่ยวกับคณะเรา

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรดังนี้
ปริญญาตรี 2 สาขา
✅ สาขาการศึกษาปฐมวัย
✅ สาขาการประถมศึกษา
ปริญญาโท 2 สาขา
✅ สาขาการบริหารการศึกษา
✅ สาขาหลักสูตรและการสอน *(แบบขอและไม่ขอใบประกอบวิชาชีพ)
✅ หลักสูตร ป.บัณฑิต

ช่องทางติดต่อ

เวลาทำการ