การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

คณะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชา […]

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” Read More »