วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผ่านไปด้วยดี

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผ่านไปด้วยดี

ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 1) รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกุล 2) ผศ.ดร.ธงชัย สิทธิกรณ์ และ 3) ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน