อาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

อาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก” ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก