คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อาจาร์ยพวงพิศ เรืองศิริกุล

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ.ไพรินทร์ บุหลัน

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน