หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
⇒ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์⇒ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

*** หมายเหตุ:
ภาคเสาร์ – อาทิตย์   เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์