หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
⇒ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์ ⇒ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์
*** หมายเหตุ: ภาคเสาร์ – อาทิตย์   เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์