คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์ หลักสูตรปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา โดย ได้รับความกรุณาจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยงค์ พรหมวงศ์ เป็นประธานการวิพากย์หลักสูตร ครั้งนี้