การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

คณะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา