คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อ.ยสมยศ สุโพธ์ภาคสกุล

หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา

ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.ระเบียบ สิทธิชัย

หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

อ.ไพรินทร์ บุหลัน

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อ.จินดามณี เลิศมโนกุล

หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป