คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ดร.จารุวรรณ แก่นทรัพย์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา

ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง

หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ดร.ระเบียบ สิทธิชัย

รักษาการหัวหน้าหลักสูตรปริญญาเอก

อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ธัญญารัศมิ์ ศิริกลิ่นแคม์

หัวหน้าสาขาพลศึกษา