งานวิจัย

  • ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เศษวัสดุชั้น อนุบาลปีที่ 2    >>>คลิก
  • การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
    ชุดเที่ยวไปในจังหวัดของหนู  >>>คลิก
  • การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 >>>คลิก
  • ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์แบบ S-P-A-Rที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  >>>คลิก
แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย