โครงการสัมมนาหลังการฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2

วันที่ 3กันยายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คนร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาหลังการฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2 รายวิชา GDIP 822 ซึ่งเป็นรายวิชาที่คุรุสภากำหนดไว้ ก่อนจบหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566