คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ป.บัณฑิต ได้รับการรับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565