โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์นันทิกร อุดมศิลป์ นำนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9