การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยมี ผศ.ดร.พลระพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในการประชุม ขอบคุณครับ